ریزمتره

ریزمتره جدید
ردیف رشته فصل ردیف فهرست بها شرح واحد پایکار موقعیت تعداد طول عرض ارتفاع وزن جمع جزئی توضیحات عملیات