نیروی انسانی

نیروی انسانی جدید
ردیف کد عامل شرح واحد بهای واحد عملیات