ردیف ردیف فهرست بها شرح واحد بهای پایه سال کارکرد سه ماهه کارکرد سال پایه سه ماهه پایه رشته فصل عملیات
1 290501 ستاره دار شماره 1 تن ۰ ۱۳۹۴ چهارم ۱۳۹۴ دوم ابنیه عملیات تخریب
2 10003 ستاره دار 2 اصله ۰ ۱۳۹۴ دوم ۱۳۹۴ یکم ابنیه عملیات تخریب
3 100034 ستاره دار 3 مترطول ۱۸,۸۱۲ ۱۳۹۴ چهارم ۱۳۹۴ یکم ابنیه بتن پیش ساخته وبلوک چینی